Eduskuntavaalit 2019

Olin ehdolla vuoden 2019 eduskuntavaaleissa SDP:n listalla Varsinais-Suomessa. Sain 3239 ääntä, joka ei tällä kertaa riittänyt ihan edustajan paikkaan, mutta on selvä osoitus siitä luottamuksesta jota ihmisiltä sain. Siksi olen lupautunut, että olen tulevaisuudessakin käytettävissä näissä tehtävissä. #2023 Suuri kiitos kaikille minua äänestäneille.

Tältä sivulta löydät periaatteitani ja teemojani vuoden 2019 eduskuntavaaleista. 

 

Toimintaani ohjaavina periaatteina ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja tietoon perustuva päätöksenteko.

 • Panostamalla lapsiin ja nuoriin panostetaan tulevaisuuteen.
 • Kaikille aidot mahdollisuudet hyvään elämään.
 • Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava kaikille
 • Ikäihmisille arvokas, hyvä ja turvallinen elämä

Niina Alho

 

Näin ajattelen:

 • Lasten- ja nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä turvaamalla heille tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Esimerkiksi varhaiskasvatus, koulutus, osallisuuden lisääminen ja oikea-aikaiset mielenterveyspalvelut ovat keskeisiä keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseen.
 • Sujuva arki rakentuu hyvistä palveluista, toimivasta sosiaaliturvasta ja työelämän uudistuksista.
 • Tuloerojen ja terveyserojen kasvuun sekä yleiseen välinpitämättömyyteen on tartuttava. Tasa-arvoinen yhteiskunta on turvallinen, vakaa ja oikeudenmukainen.
 • Työn ja työelämän murros edellyttää koulutusta, uudenlaista osaamista ja kannustavaa työttömyysturvaa sekä tukea työllistymiseen.
 • Yksinäisyyttä, osattomuutta ja syrjäytymistä tulee ehkäistä osallisuutta lisäävillä palveluilla kuten koulutuksella, työllä ja harrastus- sekä  järjestötoiminnalla. Lisäksi tarvitaan toimivaa ja riittävää sosiaaliturvaa, joka tukee ihmisiä pääsemään takaisin jaloilleen ja kannustaa osallistumaan.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on turvattava uudistuksella, jolla kavennetaan terveyseroja ja hillitään kustannuksia. Keskeisiä keinoja ovat palveluiden saatavuuden parantaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio.
 • Ilmastonmuutosta tulee ehkäistä  kehittämällä kiertotaloutta ja julkista liikennettä sekä ohjaamalla kulutusta kestävän kehityksen suuntaan verotuksen keinoin.
 • Julkisen talouden menoja ja velanottoa tulee hillitä verotuspohjaa laajentamalla ja työllisyyttä kasvattamalla. Työn verotusta tulisi keventää ja pääomatulojen sekä varallisuustuottojen verotus olisi hyvä tarkastaa EU:n tasolle.

sydan-punainen

Lasten- ja nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä turvaamalla heille tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Esimerkiksi varhaiskasvatus, koulutus, osallisuuden lisääminen ja oikea-aikaiset mielenterveyspalvelut ovat keskeisiä keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Koulutus ja osaaminen ovat yhteiskuntamme tärkeimpiä voimavaroja. Koulutuksen ja sivistyksen polku alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu aina pysyvään työuraan.

 • Erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumiskehitystä tulee ehkäistä, sillä panostamalla lapsiin ja nuoriin panostetaan tulevaisuuteen. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä.
 • Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen subjektiivinen oikeus pitää palauttaa kaikille lapsille.
 • Perusopetuksen taso tulee turvata vähintään nykyiselle tasolle.
 • Oppivelvollisuutta tulisi laajentaa, jotta voidaan varmistaa jokaiselle nuorelle nyky-yhteiskunnan vaatima koulutus ja osaaminen.
 • Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tulee löytää asiakkaansa sen sijaan että asiakas joutuu niitä itse etsimään. Palveluita tulee olla riittävästi tarjolla.
 • Ammatillisen koulutuksen laatua on parannettava ja toisen asteen koulutuksen tulee olla aidosti maksutonta.
 • Korkea-asteen koulutukseen, tutkimukseen ja tieteeseen tulee panostaa. Tieteen sekä osaamisen innovaatioissa on tulevaisuuden mahdollisuus suomen vientituotteeksi.

lainaus-punainen

 

 

Sujuva arki rakentuu hyvistä palveluista, toimivasta sosiaaliturvasta ja työelämän uudistuksista.

Tuloerojen ja terveyserojen kasvuun sekä yleiseen välinpitämättömyyteen on tartuttava.

 • Kaikilla tulee olla mahdollisuus voida hyvin,menestyä ja uskoa parempaan tulevaisuuteen.
 • Elämän eri osa-alueet ovat muuttuneet hektisiksi ja yleinen kiireen tunne vallitsee monilla elämän alueilla.
 • Hyvillä ja toimivilla julkisilla palveluilla voidaan arjesta tehdä sujuvampaa.
 • Työelämä on vain yksi elämän osa-alueista, vaikkakin tärkeä sellainen. Tarvitaan yhteisiä ratkaisuja ja työelämän molemminpuolista joustavuutta.
 • Tasa-arvoinen yhteiskunta on turvallinen, vakaa ja oikeudenmukainen.

huutomerkki-punainen

Työn ja työelämän murros edellyttää koulutusta, uudenlaista osaamista ja kannustavaa työttömyysturvaa sekä tukea työllistymiseen.

Työelämän murros muuttaa työn ja työelämän luonnetta ja vaikuttaa osaamistarpeisiin. Työllistymistä ja pienyrittäjyyttä tulee tukea. Työllisyysasteen ja yleisen toimeliaisuuden lisääntyminen parantaa ihmisten toimeentuloa ja asemaa yhteiskunnassa.

 • Työelämän murros haastaa vanhoja rakenteita. Väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat työn luonnetta ja työpaikkojen määrää suomessa. Tulevaisuuden työurat tulevat koostumaan useammista toisiaan seuraavista työtehtävistä ja epävarmuus lisääntyy. Tarvitaan joustavuutta, uudenlaista osaamista, työelämätaitoja, työuria tukevaa toimintaa sekä muutostukea työelämän osaamisen turvaamiseksi.
 • Pienten yritysten työllistämistä tulee tukea mm. alv-velvollisuuden keventämisellä.
 • Työllistymisen kannustinmekanismit on saatava kuntoon, työttömyys nähdään vielä jossain määrin kannattavampana kuin esimerkiksi opiskelu tai keikkatöiden tekeminen. Työttömän omasta aktiivisuudesta tulisi palkita.
 • Jokaisen tulisi kyetä omalla työllään elättämään itsensä ja perheensä.  
 • Ratkaistaan ongelmia yhdessä järjestöjen kanssa ja vältetään turhat työmarkkinoiden jännitteet.

sydan-punainen

 

 

Yksinäisyyttä, osattomuutta ja syrjäytymistä tulee ehkäistä osallisuutta lisäävillä palveluilla kuten koulutuksella, työllä ja harrastus- sekä  järjestötoiminnalla. Lisäksi tarvitaan toimivaa ja riittävää sosiaaliturvaa, joka tukee ihmisiä pääsemään takaisin jaloilleen ja kannustaa osallistumaan.

Yksilön inhimillisen haitan lisäksi syrjäytyminen vaikuttaa kansanterveyteen ja kansantalouteen. Tarvitaan toimivaa sosiaaliturvaa, joka kannustaa ihmisiä osallistumaan.

 • Yhteiskuntamme suurimpia haasteita ovat ihmisten eriarvoistuminen, syrjäytyminen ja köyhyyden lisääntyminen.
 • Syrjäytyminen voi tapahtua missä elämänvaiheessa tahansa ja kenelle tahansa. Tuolloin sosiaaliturvan on tuettava ihminen takaisin jaloilleen. Sosiaaliturvassa on oltava ihmisiä kannustavia ja työn tekemiseen liittyviä velvoitteita.
 • Osallisuutta edistämällä ehkäistään syrjäytymistä ja vähennetään eriarvoistumiskehitystä. Koulutuksella, työllä, harrastus-ja järjestötoiminnalla sekä yhteiskunnallisilla palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyyspalveluilla on tärkeä merkitys yksilön osallisuuden edistämisessä.
 • Perhevapaiden tulee kohdella kaikkia vanhempia ja lasten huoltajia tasa-arvoisesti. Perhevapaat on sovitettava erilaisille perheille ja erilaisiin elämäntilanteisiin.
 • Ikäihmisten elämän ei tulisi olla kamppailua köyhyyden, terveyden ylläpitämisen ja yksinäisyyden kanssa. Eläkeläisten köyhyys on lisääntynyt. Oikeudenmukaisella päätöksenteolla on vaikutettava tämän kehityksen pysäyttämiseen ja kääntämiseen.

lainaus-punainen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on turvattava uudistuksella, jolla kavennetaan terveyseroja ja hillitään kustannuksia. Keskeisiä keinoja ovat palveluiden saatavuuden parantaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio.

On panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin ja väestön hyvinvoinnin edistämiseen, vain näin voidaan ehkäistä menojen kasvua ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Lääkäri, hoitaja ja sairaalapalvelut tulee olla saatavilla silloin, kun ihmiset niitä tarvitsevat. Palveluista maksettavat palvelumaksut tulee olla kohtuullisia tai ilmaisia. Sote- järjestämisalueilla tulee olla oikeus päättää palveluiden järjestämistavasta.

 • Väestön terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevät palvelut on otettava huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja valmistelussa.
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton yhtenäistäminen, jolloin asiakkaan kulkeminen palveluissa on sujuvaa sekä kustannustehokasta.
 • Sosiaalipalveluiden integraatio terveydenhuoltoon on oleellinen kulmakivi, jota kautta voidaan parantaa asiakkaan kulkemista oikea-aikaisissa ja tarkoituksenmukaisissa palveluissa.
 • Sosiaalipalveluiden saatavuuden aukot tulee tilkitä niin, että esimerkiksi lastensuojelussa on riittävästi osaavaa henkilöstöä jokaisella maantieteellisellä alueella.

huutomerkki-punainen

 

Ilmastonmuutosta tulee ehkäistä kehittämällä kiertotaloutta ja julkista liikennettä sekä ohjaamalla kulutusta kestävän kehityksen suuntaan verotuksen keinoin.

Ilmastoasioissa meillä tulee olla pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki.

 • Ilmastonmuutos edellyttää että verotuksen keinoin ohjataan kulutusta kestävän kehityksen suuntaa. Annetaan tukia päästöttömälle energiatuotannolle ja verotetaan päästöistä.
 • Edellytetään, että kuluttajille annetaan oikeaa tietoa tuotteista, jotta meillä on aitoja mahdollisuuksia valita ilmaston kannalta kestäviä tuotteita.
 • Kiertotalouteen tulee investoida, tuotteiden tulee olla kestävämpiä ja/tai kierrätettäviä. Muovia tulee vähentää ja suosia biohajoavia tuotteita.
 • Itämeri tulee saada kuntoon ja vesistön suojelua tulee vauhdittaa.
 • Julkista liikennettä tulee tukea, jotta yksityisautoilu vähenee.

sydan-punainen

Julkisen talouden menoja ja velanottoa tulee hillitä verotuspohjaa laajentamalla ja työllisyyttä kasvattamalla. Työn verotusta tulisi keventää ja pääomatulojen sekä varallisuus tuottojen verotus olisi hyvä tarkastaa EU:n tasolle.

 • Jokaisen tulisi kyetä omalla työllään elättämään itsensä ja perheensä. Työn verotusta pitää keventää, kun taas pääomatulojen ja varallisuustuottojen verotusta voidaan nostaa EU:n tasolle.
 • Yrityksiä tuetaan työllistämisessä ohjauksen ja verokevennysten keinoin. Työllisyyden kasvamisella hillitään kasvavaa kulukehitystä ja velkaantumista.
 • Verotuksen tulee olla oikeudenmukaista ja harmaata taloutta sekä veronkiertoa tulee torjua.