Eduskuntavaalit

Olen Varsinais-Suomen SDP:n eduskuntavaaliehdokkaana kevään 2023 vaaleissa.

Tasa-arvo, turvallisuus ja hyvinvointi ovat asioita, joita ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Turvallisuus ei ole pelkästään sotilaallista turvallisuutta, vaan turvallista arkea, hyvinvointia ja sitä, että apua saa silloin kun sitä tarvitsee. Haluan olla muka rakentamassa yhteiskuntaa, joka pitää heikommista huolta, kaventaa hyvinvointieroja ja turvaa hyvinvointiyhteiskuntamme tuleville sukupolville.

Lapset, terveys, turvallisuus ja työ.

Julkaisen tällä sivulla vielä tarkemmin omista vaalitavoitteistani.

Lapset

Lasten- ja nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä turvaamalla heille tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä.

 • Erityisesti lasten- ja nuorten mielenterveydenongelmiin on tarjottava konkreettista matalankynnyksen apua sekä turvata riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn
 • Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus yhteen maksuttomaan harrastukseen.
 • Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on huolehdittava riittävästä oppimisen tuesta.
 • Lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus turvalliseen varhaiskasvatukseen ja koulupolkuun. Lasten kiusaamiseen ja väkivaltaan tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja riittävät resurssit siihen puuttumiseen. Koulukiusaamisen ja nuorten väkivallan ennaltaehkäisyyn on asetettava asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä on etsiä juurisyitä ja ratkaisuja. 
 • Koulutuksen maksuttomuus on tulevaisuudessakin turvattava vähintään nykytasolla.

Terveys ja hyvinvointi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on turvattava ja on panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä väestön hyvinvoinnin edistämiseen.

 • Mielenterveydenongelmista on kasvanut yksi keskeisimmistä kansanterveysongelmista. Tarvitaan mielenterveyden ongelmien systemaattista ennaltaehkäisyä ja toimivia hoitopolkuja. Terapiatakuu tulee säätää.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävästä rahoituksesta on pidettävä kiinni.
 • Terveyskeskusten asiakasmaksut ja reseptilääkkeiden hinnat eivät saa olla kenenkään hoidon esteenä. Kohtuullistetaan omavastuuosuuksia ja edistetään erityisesti reseptilääkkeiden omavastuiden tasaisempaa jakautumista ympäri vuoden.
 • Omaishoitoon tarvitaan kansalliset yhtenäiset kriteerit ja omaishoidon tukeen sekä omaishoitajien vapaisiin on panostettava.
 • Turvataan sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävä julkinen tuotanto sekä kehitetään niitä. 
 • Jokaisella ikäihmisellä tulee olla oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen ja tarvittavaan hoivaan.
 • Ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen tulee olla aina lähtökohta, jolla tuetaan väestön toimintakykyä, työkykyä ja sosiaalista selviytymistä.

Turvallisuus

Turvallisuus on toimeentuloa, kannustavaa sosiaaliturvaa, tasa-arvoa ja sitä, että yhteiskunta tukee heikommassa asemassa olevia. Turvallisuus on uskottavaa sekä riittävää sisäistä ja ulkoista turvallisuutta.

 • Kallistuneet hinnat ja energiakriisi on aiheuttanut monille kotitalouksille todellisia toimeentulon haasteita. Kriisien aikana valtion on turvattava tavallisen ihmisen toimeentulon edellytykset.
 • Sosiaaliturvamme on tuettava ihmistä takaisin omille jaloilleen.
 • Tuloerojen ja terveyserojen kasvuun sekä yleiseen välinpitämättömyyteen on tartuttava. Tasa-arvoinen yhteiskunta on turvallinen, vakaa ja oikeudenmukainen.
 •  Poliisin riittävästä määrästä on huolehdittava.
 • Suomen turvallisuuspolitiikassa tarvitaan tulevaisuudessakin panostuksia ja varautumista ennakoimattomiinkin kriiseihin.

Työ

Työn ja työelämän murros edellyttää koulutusta, jatkuvaa oppimista, joustavia urapolkuja ja uudenlaista osaamista. Osaamisen kehittämiseksi tarvitaan jatkuvaa vuoropuhelua työelämän ja koulutuksen välille.

 • Työttömyysturvan tulee olla ihmistä kannustavaa ja tukea työllistymistä.
 • Työn vastaanottamisen esteitä tulee purkaa. Siksi esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen iltapäiväkerhojen maksuja tulisi laskea.
 • Korkea-asteen koulutukseen, tutkimukseen ja tieteeseen tulee panostaa. Tieteen sekä osaamisen innovaatioissa on tulevaisuuden mahdollisuus suomen vientituotteeksi.
 • Osatyökykyisten ja ikääntyneiden työajan joustoja tulee mahdollistaa.
 • Työttömien osatyökykyisten terveydenhuoltoon tulee kytkeä kuntoutus ja tavoitteellinen työelämään tukeminen.
 • Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan täydentämään Suomen työmarkkinoita

Talous ja yrittäminen

 •  Julkisen talouden menoja ja velanottoa tulee hillitä verotuspohjaa laajentamalla ja työllisyyttä kasvattamalla. 
 •  Jokaisen tulisi kyetä omalla työllään elättämään itsensä ja perheensä. Työn verotusta pitää keventää, kun taas pääomatulojen ja varallisuustuottojen verotusta voidaan nostaa EU:n tasolle.
 • Yrityksiä tuetaan työllistämisessä ohjauksen ja verokevennysten keinoin. Lisäksi ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tulee olla edullisempaa. Työllisyyden kasvamisella hillitään kasvavaa kulukehitystä ja velkaantumista.
 • Yrittäjien terveydenhoitoa ja sosiaaliturvaa pitää parantaa.  Verotuksen tulee olla oikeudenmukaista ja harmaata taloutta sekä veronkiertoa tulee torjua.

Ilmasto

 • Ilmastonmuutosta tulee ehkäistä kehittämällä kiertotaloutta ja julkista liikennettä sekä ohjaamalla kulutusta kestävän kehityksen suuntaan verotuksen keinoin.
 • Ilmastoasioissa meillä tulee olla pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki.
 • Ilmastonmuutos edellyttää, että verotuksen keinoin ohjataan kulutusta kestävän kehityksen suuntaa. Annetaan tukia päästöttömälle energiatuotannolle ja verotetaan päästöistä.
 • Edellytetään, että kuluttajille annetaan oikeaa tietoa tuotteista, jotta meillä on aitoja mahdollisuuksia valita ilmaston kannalta kestäviä tuotteita.
 • Kiertotalouteen tulee investoida, tuotteiden tulee olla kestävämpiä ja/tai kierrätettäviä.

Haluaisitko lähteä mukaan tukemaan vaalityötä. Lue lisää täältä.