Puheenvuoroni aluevaltuustossa 26.10.

Hyvä puheenjohtaja ja hyvät aluevaltuutetut sekä kokousta seuraavat kuulijat.

Hyvinvointialueemme valmistelua on leimannut jatkuva kiire. Tämän kiireen johdosta päätöksiä tehdään puutteellisin tiedoin. Näiden asiakasmaksujen valmistelussa ei ole ollut käytettävissä mitään hyvinvointi- ja terveyseroja kuvaavia tietoja, tai mitään tietoja siitä, miten asiakasmaksuvapautuksilla vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin. Päätöksen terveyshyötyä ei ole millään tavalla arvioitu, vaikka olemme näitä tietoja myös toivoneet.

Päätöksenteon tueksi on toimitettu pienituloisten ansiotasot, mutta niitäkään ei ole päätöksenteossa huomioitu, koska kaikkein pienituloisimmat ryhmät: opiskelijat ja peruspäivärahalla sekä työmarkkinatuella olevat ovat pienituloisempia, kuin nyt osa maksuvapautuksen saajista.

Onkin siis hyvä kysyä, että mihin ihmeen tietoon tämä aluehallituksen päätösesitys perustuu?

Mitä laajemmat asiakasmaksuvapautukset olisi parhaallakin mahdollisella arviolla meille sitten maksanut?

Meille on liitteessä 8 esitetty arvioita siitä, mitä nämä maksuvapautukset voisi kokonaisuudessaan maksaa. Tästä koko potista pienituloisten työttömien lääkärin vastaanotoista kerättävät asiakasmaksut ovat arviolta n. 48 000 €/vuodessa (skaalattu Turun asiakkuuksista), mutta mikäli tarkastellaan asiakasryhmän koko vuoden 2021 lukujen ja lääkärikäyntien peittävyyttä luku pomppaa lähes puoleen miljoonaan. Viranhaltijan arviossa kuitenkin todetaan, että kokonaisarvio on lähempänä tätä pienempää summaa. Lisäksi on hyvä huomioida, että tilastotiedoissa on päällekkäisyyksiä toimeentulotuen asiakkailla ja pienituloisilla työttömillä. Tämä luku siis osittain tuplaa osan asiakkuuksista, sen lisäksi työttömyys on tällä hetkellä alhaisempi kuin vuonna 2021.  Näistä syistä tätä tilastoihin perustuvaa asiakastietoa ei ole perusteltua käyttää.

Meille on esitetty maksuvapautuksien kokonaiskustannuksen liikkuvan noin 350 000 – 500 000€ tuntumassa (Perustuen Turun laskelmiin) ja tämä siis kattaa toimeentulotuen asiakkaat, sotaveteraanit, pienituloiset eläkeläiset ja työttömät.  Tästä kustannuspohjasta siis työttömien osuudeksi voidaan Turun asiakkuuksien pohjalta laskea noin 60 000 – 80 000€. Pienituloisten työttömien osuus päätettiin siis tässä säästää. Siis arviolta vuositasolla noin 60 000- 80 000€.

On huomattavaa, että luvut ovat arvioita ja näyttävät kustannuksista suuntaa, mutta nyt asiakasmaksuvapautuksista on selvästi jätetty ulos ryhmä, joka on kokonaiskustannuksiltaan laskelmissa edullinen, mutta samaan aikaan myös yksi pienituloisimmista ryhmistä.

Millaista terveyshyötyä maksuvapautuksella sitten olisi voitu saavuttaa?

THL:n mukaan työttömät sairastavat työssäkäyviä enemmän. Huono terveys ja mielenterveyden ongelmat ovat yhteydessä korkeampaan työttömyysriskiin ja vakavimmillaan työttömyys näyttäytyy suurina kuolleisuuseroina. Työttömyys siis vaikuttaa haitallisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Työttömyys voi itsessään johtaa huonoon terveyteen, mutta myös huono terveys voi johtaa työttömyyteen.

THL:n mukaan nuorten vastaanottokäyntien määrät ovat laskeneet, kun samaan aikaan tuen tarve toisen asteen opiskelijoilla on lisääntynyt. Nuoret voivat huonosti. Toisen asteen opiskelijat eivät kuulu YTHS:n palveluiden piiriin ja siksi myös heille tulisi ulottaa maksuttomat lääkärin vastaanotot. Kenenkään aikuisiän saavuttaneen nuoren ei tulisi joutua tilanteeseen, jossa joutuu kysymään vanhempien lupaa (siis käytännössä rahaa) lääkärissä käyntiin. Tämä voi toimia totaalisena hoitoon hakeutumisen esteenä. Kaikkein pienituloisimmille asiakasmaksu toimii esteenä palvelun käyttämiseen.  

Toivoisin, että valtuutetut näkisivät kokonaisuuden. Meillä ei ole varaa talouden puristuksissa ja paineissa tehdä lyhytnäköisiä ratkaisuja, jotka tulevat meille kalliimmaksi. Hyvät valtuutetut, katsokaa näitä terveys- ja hyvinvointieroja, tätä hintaa, ja sitä mitä voimme tällä saavuttaa.

Meille Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle on tärkeää, että kaikkein pienituloisimmille myönnetään maksuvapautus lääkärin vastaanottomaksuista. Lainsäädäntökin lähtee siitä, että maksuvapautus on aina ensisijaista suhteessa toimeentulotukeen. Eikä ihmisten koskaan pitäisi joutua toimeentulotuen asiakkaaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden maksujen vuoksi.

Varsinkin nyt kun energiakriisi ja laukkaava inflaatio haastavat kotitalouksia, niin erityisesti nämä pienituloiset ryhmät ovat vaikeassa asemassa. Meidän ei tule heikentää jo heikossa asemassa olevien tilannetta.

Myös näyttää unohtuneen tämän uudistuksen keskeisin tavoite hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta. Terveyserojen kaventaminen on fiksua talouspolitiikkaa. Kun terveysongelmat ja hyvinvointierot kasautuvat, se näkyy kasvaneina kustannuksina ja tulojen menetyksinä valtiontaloudelle. Kansanterveyden näkökulmasta siis kannattaa panostaa juuri niiden ryhmien terveyden parantamiseen, joilla on eniten ongelmia.

Tavoitteena pitää olla kustannustehokkain malli, jolla tuetaan varhainen hoito ennen ongelmien syvenemistä ja kalliimpiin hoitoihin ohjautumista sekä vältetään tarpeetonta byrokratiaa, koska jokainen maksuvapautuspäätös pienituloisille on aina hakemuksesta erikseen kuitenkin annettava. Vaikka näistä ei aiheudu merkittävää määrää lisätyötä, niin osana kokonaisarviointia tulisi tämä silti ottaa huomioon. 

Maksuttomuus tuo kokonaistaloudellisesti säästöjä ja uudistuksen tavoitteiden mukaisesti siirtää painopistettä erikoissairaanhoidosta perustasolle sekä kaventaa terveyseroja.

 

Arvoisa puheenjohtaja. Esityslistalla aluevaltuustolle esitetään osan jo mainittujenkin ryhmien terveyskeskusmaksusta luopumista, mutta meillä ei ole liitteissä hyväksyttävänä yhtään terveyskeskusmaksua. Siksi teen nyt kokonaisesityksen, jolla korjataan myös aluehallituksessa syntynyt virhe.

Kohtaa A 1. muutetaan siten, että terveyskeskusmaksuihin liittyvät vapautukset korvataan seuraavasti:

Perusterveydenhuollon avosairaanhoito / lääkärin vastaanottopalvelumaksusta vapautetaan ne varsinaissuomalaiset asiakkaat, jotka esittävät:

  • voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen
  • Kelan tositteen työttömyysturvan peruspäivärahan tai työmarkkinatuen maksusta
  • voimassa olevan opiskelijakortin tai oppilaitoksen voimassa olevan todistuksen opiskelusta sekä oppilaitoksen todistuksen toisen asteen opintojen päätoimisuudesta
  • Kelan todistuksen siitä, että asiakkaalle maksetaan takuueläkettä

 

Lisäksi kaikista avosairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon poliklinikka ja päivystysmaksuista ovat vapautettuja: sotainvalidit ja rintamaveteraanit, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai lain mukainen todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta.

Posted in Blogi and tagged , , , , , , , , , , , .

Varsinaissuomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.